1

РА ЗОРА

2022 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден аминистративен надзор РА Зора – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 25.10.2022


2018 година