РА Кочани ФМ

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА КОЧАНИ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Изречени мерки: 

Јавна опомена Радио Кочани (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор врз Радио Кочани ФМ ДОО Кочани  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Решение за изречена мерка-опомена на Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018

 

 Accessibility

Accessibility