РА Пела

2023 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнинистративен надзор РА Пела – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023


2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Пела (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречена мерка:

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опомена на Радио Пела– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Пела ДООЕЛ Кривогаштани – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

Изречена мерка:

Решение со кое се огласува за ништовно Решението а преземање мерка – опомена за Радио Пела ДООЕЛ Кривогаштани – 06.06.2018

 Accessibility

Accessibility