1

РА Пела

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Контролен административен надзор Радио Пела ДООЕЛ Кривогаштани (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

– Редовен административен надзор Радио Пела ДООЕЛ Кривогаштани (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

 

2018 година

Извештај од спроведен надзор/Решение за мерка – опомена (ништовно)

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Пела ДООЕЛ Кривогаштани – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018