Радио ПРО ФМ

2020 година:

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

РА ПРО-ФМ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.10.2020

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор Радио ПРО ФМ ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Радио ПРО ФМ ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

– Изречена мерка против – Радио ПРО ФМ ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 24.04.2018Accessibility

Accessibility