Радио ПРО ФМ

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА ПРО-ФМ –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.02.2024

Податоци за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на финансирање во претходната година

Редовен административен надзор Про-ФМ (член 15 став 1 од ЗМ) – 29.04.2024

  • Изречена мерка јавна опоменаРА Про-ФМ – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 31.05.2024

2023 година

2020 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility