Радио РФМ

2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор –РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор РА РФМ – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор – РА РФМ (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор РА РФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 4.10.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА РФМ – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио и емитуваната музика на македонски јазик

Редовен програмски надзор РА РФМ –  (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од ЗААВМУ) – 05.07.2021

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА РФМ (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.06.2021

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор – РА РФМ (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.06.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Емитување музика на македонски јазик

– Редовен програмски надзор РА РФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА РФМ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор РА РФМ – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 30.09.2020


2019 година

Спроведување на програмскиот концепт

– Вонреден програмски надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 22.01.2019

– Вонреден програмски надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје (член 67 стaв 6 од ЗААВМУ) – 04.01.2019

– Редовен административен надзор – РФМ Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка јавна опомена на РФМ Радио Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен програмски надзор – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Контролен административен надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен програмски надзор – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 29.05.2018

– Редовен административен надзор – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 11.06.2018

– Изречена мерка опомена – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018


2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Знак за идентификација на радиодифузер

– Извештај од контролен административен надзор –  Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден административен надзор – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)

Изречена мерка:

Знак за идентификација на радиодифузер

– Решение за изрекување мерка опомена – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)

 Accessibility

Accessibility