Супер Радио

2023 година

Извештај од спроведен надзор 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА Супер  – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023


2018 година

Извештаи од спровени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Супер Радио ДООЕЛ Охрид – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.05.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Супер Радио ДООЕЛ Охрид  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Супер Радио ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена – Супер Радио ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility