РА ХЕПИ

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Хепи Радио – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Хепи Радио – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Хепи Радио – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018


2017 година

– Контролен административен надзор – Хепи  Радио – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 26.12.2017

– Решение за преземање мерка опомена против – Хепи Радио – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 06.12.2017

– Редовен административен надзор – Xепи радио  (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.11.2017Accessibility

Accessibility