1

РА Холидеј

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

РА Холидеј – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор РА Холидеј – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.10.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Холидеј ДООЕЛ Прилеп (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

– Контролен административен надзор Радио Холидеј ДООЕЛ Прилеп (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – Радио Холидеј ДООЕЛ Прилеп (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019