Седница бр.1 – 03.01.2020 година

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја одржа на 3 јануари 2020 година со почеток во 13:35 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 48-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.12.2019 година.
  2. Предлог-одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово.
  3. Предлог-одлука за објавување рвен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово.
  4. Предлог-одлука за објавување рвен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на подрачјето на општина Дебар.
  5. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Т РД КИСС Злате ДООЕЛ Тетово.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка на ИКТ опрема за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility