Седница бр.1 – 08.01.2015г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 08.01.2015г. (четврток), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 08.01.2015г. (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.12.2014 година, која имаше и едно продолжение, одржано на 30.12.2014 година.

2. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.12.2014 година.

3. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-184 од 28.05.2013 година на ТРД ТВ М ДООЕЛ Охрид.

4. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-185 од 28.05.2013 година на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ.

5. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-1980/1 од 18.06.2007 година на ТРД Радио ЦЕ ДЕ Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес.

6. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-193 од 28.05.2013 година на ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово.

7. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво.

8. Разно.

 Accessibility

Accessibility