Седница бр.1 – 12.01.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја одржа на 12.01.2021 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од второ продолжение на 46-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 30.12.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 47-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.12.2020 година.
  3. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци, заради прекршување на член 141 од ЗААВМУ и предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility