Seanca nr. 01 – 12.01.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-rë e mbajti me datë 12.01.2021 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i proces-verbalit nga vazhdimi i dytë i seancës së 46-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 30.12.2020.
  2. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 47-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 30.12.2020.
  3. Propozim për shqiptimin e masës – paraljmërim publik ndaj INEL INTERNAIONAL SHPKNJP Kavadarci, përshkak të shkeljes së nenit 141 nga LSHMAA dhe propozim informacion nga organi kopetent për të drejtat e autorit dhe të drejtat e ngjajshme, për  shkak të dyshimit se ka bërë shkelje.
  4. Të ndyshme.


Accessibility

Accessibility