Седница бр. 10 од 18.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува за 18.09.2014 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.09.2014 година.

2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за услугата – Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка,

3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за стока – Горива за службените моторни возила за потребите на Агенцијата, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка,

4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за стока – Анти вирус за потребите на Агенцијата , со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.

5. Разно.Accessibility

Accessibility