Седница бр.10 – 02.03.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 10-та седница ја закажува за 02.03.2017 година (четврток), со почеток во 14:30 часот.

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2017 година.

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

4. Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: средства за хигиена.

6. Разно.Accessibility

Accessibility