Седница бр.10 – 12.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува 12.03.2015 година (четврток), со почеток во 11:00 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од првото продолжение на 08-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 06.03.2015 година.

2. Усвојување на Записникот од 09-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.03.2015 година.

3. Извештај од спроведен стручен надзор.

4. Предлог – Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување.

5. Предлог – Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република Македонија.

6. Предлог – Правилник за спонзорство.   

7. Предлог – Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на снимките од емитуваната програма на радиодифузерите.

8. Предлог – Правилник за определување на должината на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Предлог – Правилник за службена облека на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

10. Предлог – Безбедносна политика на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во областа на информациско – комуникациската технологија.  

11. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: миење на службените возила на Агенцијата.

12. Предлог – Одлука за набавка на нов систем за архивирање документи, електронска архива (е-деловник).

13. Разно.

 Accessibility

Accessibility