Седница бр.10 – 25.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува за 25.02.2019 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.02.2019 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година.
  3. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на државно ниво.
  4. Предлог за овластување вработени во стручната служба за вршење стручен надзор на радиодифузерите.
  5. Предлог за писмено укажување на ТВ Сонце поради прекршување на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста) врз основа на Извештај бр.10-1045/1 од 20.02.2019 година.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility