Седница бр.10 – 27.02.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја одржа на 27.02.2020 година со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.02.2020 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на годишна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.
  3. Предлози за запирање на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување.
  1. Разно.


Accessibility

Accessibility