Седница бр.10 – 29.02.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 10-та седница ја закажува за 29.02.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 10-та седница ја закажува за 29.02.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 09-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.02.2016 година.

2. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за телевизиско и радио емитување.

3. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозвола за телевизиско и радио емитување.

4. Предлог-одлуки за одземање на дозвола за телевизиско и радио емитување.

5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјалната одговорност на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

6. Предлог-одлука за внатрешно хортикултурно уредување на Агенцијата.

7. Разно.Accessibility

Accessibility