Седница бр. 11 од 24.09.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува за 24.09.2014 година (среда), со почеток во 9:30 часот.

 Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.09.2014 година.

2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за услуга – Изработка на основен проект за внатрешно уредување и опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.

3. Разно.Accessibility

Accessibility