Седница бр.11 – 07.03.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 11-та седница ја закажува за 07.03.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 11-та седница ја закажува за 07.03.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.  Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.02.2016 година.

2.  Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3.  Предлог-одлука за одземање на дозвола за радио емитување.

4.  Разно.Accessibility

Accessibility