Седница бр.11 – 18.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува 18.03.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува 18.03.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2015 година.

2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Друштво за радио дифузија ДИ ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга,бр.08-123 од 05.01.2015 година.

3. Предлог – Одлука за отпис на долгот на ТРД оператор на кабелска мрежа „МИКС – НЕТ” ДООЕЛ Битола, од сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Нацрт ревизорски извештај од независен ревизор на финансиските извештаи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility