Седница бр.11 – 21.04.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја одржа на 21.04.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2021 година.
  1. Предлог-одлука за одбивање на Пријавата за учество на рвен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално нивоз на подрачјето на ОПШТИНа Струмица.
  2. Предлог-одлука за неуспешен рвен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на ОПШТИНА Струмица.
  3. Предлог-одлука за објавување на рвен конкурс за доделување на ДОЗВОГЕ за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, на подрачјето на општина Ново Село со Предлог – Конкурсна документација и Предлог – Пријава.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility