Седница бр.11 – 27.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува за 27.02.2019 година (среда), со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.02.2019 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.02.2019 година.
  3. Предлог-одлуки за одземање на дозвола на радиодифузери.
  4. Предлог-решенија за запирање на постапки за одземање на дозвола на радиодифузери.
  5. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
  6. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility