Седница бр.12 – 03.03.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржа на 03.03.2020 година со почеток во 14:05 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.02.2020 година.
  2. Нацрт-упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година
  3. Информација во врска со Известувањето од АЕК бр.08-29 од 28.02.2020 година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility