Седница бр.12 – 08.03.2017

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 12-та седница ја закажува за 08.03.2017 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.03.2017 година.

2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво.

3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.

4. Предлог за запирање на постапката за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација.

5. Разно.Accessibility

Accessibility