Седница бр.12 – 28.04.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  12-та седница ја закажа за 28.04.2021 година (среда), со почеток во 10:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.04.2021 година.
  2. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог-правилници.
  3. Избор на заменик на претседател на Советот на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  4. Предлог за давање одобрување за донесување Решенија за трансформација на работен однос на 4 (четворица) вработени во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог – решенија и Предлог – договори.
  5. Предлог за распишување на јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на 1 (еден) извршител, на неопределено време, со предлог-одлука и предлог-јавен оглас.
  6. Предлог за изрекување мерка на АЛТРА-САТ 2000 од Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за изрекување мерка на ПЕТ НЕТ од Гевгелија за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility