Седница бр.12 – 28.04.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржа на 28.04.2021 година, со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В ЕН   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.04.2021 година.
  2. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог-правилници.
  3. Предлог за давање одобрување за донесување Решенија за трансформација на работен однос на 4 (четворица) вработени во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог – решенија и Предлог — договори.
  4. Предлог за распишување на рвен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на 1 (еден) извршител, на неопределено време, со предлогодлука и предлог-јавен оглас.
  5. Предлог за изрекување мерка на АЛТРА-САТ 2000 од Охрид за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка на ПЕТ НЕТ од Гевгелија за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility