Седница бр.13 – 05.03.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја одржа на 05.03.2020 година со почеток во 14:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.03.2020 година.
  2. Предлог-записник од 3-та јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.02.2020 година
  3. Предлог-одлуки за одземање на дозвола на радиодифузери.
  4. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.
  5. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ струга.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – стока: Електрична енергија.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility