Седница бр.13 – 14.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја закажува за 14.03.2019 година (четврток), со почеток во 09:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.03.2019 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.03.2019 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.03.2019 година.
 4. Нацрт-документ за политика за медиумска писменост.
 5. Предлог-Регулаторна стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година.
 6. Предлог за писмено укажување на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста).
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 55 став 7 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
 11. Информација за плаќање годишна членарина за ЕПРА за 2019 година.
 12. Набавка од мала вредност, за потребите на Агенцијата.
 13. Разно.


Accessibility

Accessibility