Седница бр.13 – 18.05.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја одржа на 18.05.2021 година, со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.04.2021 година.
  2. Нацрт-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма бр.01-5976/1 од 04.12.2014 година.
  3. Предлог – годишен план за спречување на корупција (ГПСК) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД KOMETA од Гостивар.
  5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ ШУТЕЛ од Скопје.
  6. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 102КА-ФМ ДООЕЛ Струга.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на веб страниците на Агенцијата.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Продолжување на важностa на постојни и набавка на нови дигитални сертификати.
  9. Приговор на Одлуката бр.04-1815/1 од 29.04.2021 година, со Одговор на приговорот.
  10. Разно.

 Accessibility

Accessibility