Seanca nr. 13 – 18.05.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 13-të e mbajti me datë 18.05.2021 me fillim në ora 14:05.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga seanca e 12-të e Këshillit të Agjencisë e mbajtur me datë 28.04.2021.
  2. Propozim-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së obligimeve për transmetim  për emetimin e programit të prodhuar burimor, programit muzikor, doklumentar dhe artistik nr.01-5976/1 me datë 04.12.2014.
  3. Propozim-Plan vjetor për parandalimin e korupcionit (PVPK) i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.
  4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR KOMETA nga Gostivari.
  5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR TV SHUTEL nga Shkupi.
  6. Propozim për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqërinë tregtare radiodifuzive RADIO 102KA-FM SHPKNJP Strugë.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtjen e ueb faqeve të Agjencisë.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – shërbim: Vazhdimi i vlefshmërisë ekzistuese dhe prokurimi i certifikatave të reja digjitale.
  9. Kundërshtimi i Vendimit nr. 04-1815 / 1, datë 29.04.2021, me Përgjigje të kundërshtimit.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility