Седница бр.13 – 21.03.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 13-та седница ја закажува за 21.03.2016 година (понеделник), со почеток во 12.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 13-та седница ја закажува за 21.03.2016 година (понеделник), со почеток во 12.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година.

2. Предлог-одлука за отпис на долгот на ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје и Предлог-одлука за овластување на директорот на Агенцијата за потпишување на договор за отстапување на побарување со надомест со ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, со Предлог-договор.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Стреет ФМ ДОО Скопје.

4. Предлог-одлука за исплата на средства за национално кофинансирање на проектот на АААВМУ од  IPA TAIB 2011.

5. Предлог-одлука за плаќање годишна членарина во ЕПРА.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: одржување на дополнителниот модул „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.

7. Разно.

 Accessibility

Accessibility