Седница бр.14 – 12.03.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја одржа на 12.3.2020 година со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.03.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.03.2020 година.
  3. Предлог — решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје.
  1. Предлог-одлука за неуспешен рвен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Дебар.
  2. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Зоран ЗдравковиК МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility