Седница бр.14 – 22.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 22.03.2019 година (петок), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.03.2019 година.
  2. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2018 година.
  3. Предлог-годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ГОЛДИ ДООЕЛ, Велес.
  5. Предлог за писмено укажување на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста).
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility