Седница бр.14 – 24.03.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 14-та седница ја закажува за 24.03.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.03.2017 година.

2. Информација во врска со Договор за регистриран залог ОДУ бр.5/06 од 11.01.2006 година, со Предлог-одлука за давање одобрение директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да потпише Изјава за пристигање на побарување и Барање за ставање потврда за извршност согласно изјава за пристигање на побарување, со цел реализација на залог.

3. Разно.Accessibility

Accessibility