Седница бр.15 – 06.04.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 15-та седница ја закажува за 06.04.2016 година (среда), со почеток во 14.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 15-та седница ја закажува за 06.04.2016 година (среда), со почеток во 14.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 29.03.2016 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.03.2016 година.

3. Информација за доставено Барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс.

4. Предлог-одлука за вршење процена на вредноста на движна стварна Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility