Седница бр.15 – 25.03.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 25.03.2020 година со почеток во 14:05 часот.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 05.03.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 5-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2020 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2020 година.
 4. Предлог-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.
 5. Предлог-одлука за доделување финансиска помош-донација за справување со последиците од Коронавирусот Covid-19.
 6. Предлог-упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година.
 7. Предлог-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.
 8. Предлог-упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање.
 9. Предлог за утврдување на став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2019 година.
 10. Предлог-годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.
 11. Информација за плакање годишна членарина за ЕПРА за 2020 година.
 12. Предлог-одлука за набавка на потрошен материјал за потребите на Агенцијата за изборниот процес.
 13. Разно


Accessibility

Accessibility