Седница бр.15 – 28.05.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 28.05.2021 година, со почеток во 10:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.05.2021 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година.
  3. Предлог за давање одобрување за изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2021-та година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.05-4773/1 од 30.12.2020 година.
  4. Предлог за изрекување мерка на ВИВА НЕТ од Берово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка на ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility