Седница бр.16 – 02.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 02.04.2019 година (вторник), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.03.2019 година.
  2. Предлог-одлука за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво, кое ќе се емитува преку мрежа на радиофреквенции определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации.
  3. Информација во врска со доставена Иницијатива за вонреден инспекциски надзор во АВМУ до Државниот управен инспекторат.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
  5. Предлог-правилник за пристапот до системот за електронска евиденција на работното време во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility