Седница бр.16 – 02.06.2021 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  16-та седница ја закажа за 02.06.2021 година (среда), со почеток во 14:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2021 година.
  3. Предлог за изрекување мерка на ДРИМ САТ ИПТВ ДООЕЛ од с.Чегране-Гостивар  за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка на ТОТАЛ ТВ ДОО од Скопје за прекршување на член 143 став 3 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за уплата на средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар.
  6. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  7. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка-услуга: Обновување на сертификатот ISO 9001:2015 стандард за управување со квалитет.
  8. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на стока, за потребите на Агенцијата, со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility