Седница бр.16 – 02.06.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја одржа на 02.06.2021 година, со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2021 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2021 година.
 3. Предлог за изрекување мерка на Дримсат од Гостивар  за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка на ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на член 143 став 3 од ЗААВМУ.
 5. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за уплата на средства за пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар.
 6. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 7. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.
 8. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  ТРД АБ Канал ДООЕЛ Скопје.
 9. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје.
 10. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово.
 11. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
 12. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за  Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ.
 13. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за К.О КТВ ПЕШНА ДООЕЛ увоз-извоз Кичево.
 14. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за отпис на долг од сметководствената евиденција на Агенцијата за Друштво за производство, промет и услуги ЕРА КОМПАНИ ДОО Скопје.
 15. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка-услуга: Обновување на сертификатот ISO 9001:2015 стандард за управување со квалитет.
 16. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на стока, за потребите на Агенцијата, со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки.
 17. Разно


Accessibility

Accessibility