Seanc nr. 16 – 02.06.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 16-të e mbajti me datë 02.06.2021 me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 14-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.05.2021.
  2. Miratim i procesverbalit nga seanca e 15-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 28.05.2021.
  3. Propozim për shqiptimin e masës për DRIM SAT IPTV nga Gostivari për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptimin e masës për TOTAL TV nga Shkupi për shkeljen e nenit 143 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
  5. Propozim për pagesën e mjeteve për qasje deri te Sistemi distributiv i Internetit të regjistrit qendror.
  6. Propozim-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për paga bruto dhe kopmensime të tjera të Agjencisë për shërbme mediatike audio dhe audiovizuele.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për sjeljen e vendimit për risigurimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e marëveshjes për prokurim publik-shërbime:Ripërsëritjen e certivikatit të standardit ISO 9001:2015 për menaxhimin me cilësi.
  8. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për furnizimin e mallit, për nevojat e Agjencisë , me vlerë të vlerësuar nën vlerat për zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility