Седница бр.16 – 17.04.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 17.04.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 17.04.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот

 

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од првото продолжение на 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 06.04.2015 година.

2. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.04.2015 година.

3. Предлог – Заклучок за исправка на Одлуката за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ОЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво бр. 08-694 од 24.12.2014 година.

4. Предлог – Одлука за промена во сопственичката структура на ТРД Радио Охрид ДОО Охрид.

5. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Услуга за мобилна телефонија.

6. Предлог – Одлука за избор на фирма која ќе обезбеди стручен надзор над изведбата на  ентериерски градежно-занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”.

7. Разно.

 Accessibility

Accessibility