Седница бр.17 – 05.11.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 05.11.2014 година (среда) со почеток во 14:30 часот.

 

                                                            Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.10.2014 година.

2. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Предлог за донесување на Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи.

4. Предлог за донесување на Нацрт-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност.

5. Предлог за донесување Одлука за распишување на јавен анонимен конкурс за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог – јавен анонимен конкурс.

6. Разно.

 Accessibility

Accessibility