Седница бр.17 – 08.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 08.04.2019 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.04.2019 година.
  2. Предлози за покренување на прекршочни постапки поради прекршувања на Изборен законик.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility