Седница бр.18 – 01.06.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 01.06.2023 година (четврток) со почеток во 09:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.05.2023 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радиодифузно Друштво ЈОН-РАДИО ДОО СТРУГА.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility