Седница бр.18 – 12.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 12.04.2019 година (петок), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.04.2019 година.
  2. Предлог за писмено укажување на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп за прекршување на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста).
  3. Предлози за покренување на прекршочни постапки поради прекршувања на Изборен законик.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility