Седница бр.18 – 17.06.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 16.06.2021 година, со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.06.2021 година.
  2. Предлог за изрекување мерка на ТВ Нова од Гевгелија за прекршување на член 41 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против операторот ВИВА НЕТ од Берово за прекршување на член 141 од ЗАВМУ.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ Стар од Штип.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Канцелариски материјали.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility