Седница бр.19 – 20.05.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 19-та седница ја закажува за 20.05.2016 година (петок), со почеток во 11.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 19-та седница ја закажува за 20.05.2016 година (петок), со почеток во 11.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.05.2016 година.

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Предлог-заклучок за прекинување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility