Седница бр. 19 – 21.11.2014

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 21.11.2014 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Предлог-Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување.

2. Предлог-Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси.

3. Предлог-Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите.

4. Предлог-Правилник за заштита на малолетните лица.

5. Предлог-Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси.

6. Разно.Accessibility

Accessibility