Седница бр.19 – 24.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 24.04.2019 година (среда), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.04.2019 година.
 2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
 3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 64 став 1  од ЗААВМУ.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 14  од Законот за медиуми.
 6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАБЕЛ ДОО Струмица поради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија поради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
 10. Предлог за покренување прекршочна постапка поради прекршување на Изборен законик.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility